Dopravní výchova pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ

Dopravní výchova žáků 8. a 9. tříd základních škol

Rozsah výuky : 20 hodin

Organizace kurzu : 4 vyučovací dny v průběhu 8. a 9. ročníku

Místo konání : Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. v Jičíně

Vyučující: Mgr. Ladislav Spousta, Mgr. Kateřina Jandová

Obsah kurzu

 • Základy BESIPU
 • Nebezpečnost požívání návykových látek
 • Zásady první pomoci
 • Dopravní nehody

Cíl kurzu

 • chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat
 • uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka silničního provozu
 • uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu
 • poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě
 • znát nebezpečné důsledky požívání alkoholu, některých léků a návykových látek
 • znát negativní vlivy dopravy na životní prostředí a znát způsoby jeho ochrany
 • znát obecné zásady předcházení dopravních nehod

Dopravu na výuku si školy zajišťují a hradí samy.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín

Tel: 493 535 618, email: kancelar@sposka.cz, sposka@centrum.cz