Přijímací řízení

V přiloženém souboru najdete kritéria přijímacího řízení ke všem nabízeným studijním oborů

Možnost podání přihlášek do 31. 8. 2019

Přihlášky přijaté od 10. 5. května 2019  budou zpracovávány průběžně do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

Výsledky přijímacího řízení


Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do .......... Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí si můžete převzít během pracovní doby kanceláře. V této době bude s Vámi sepsána i smlouva o zabezpečení vzdělávání (smlouva o školném).

Prvních 6 přijatých zápisových lístků zaručuje školné zdarma na jedno pololetí školního roku.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno dle správního řádu poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení na adresu školy.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo emailem sposka@centrum.cz