Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány v níže připojeném souboru. Přihlášky je  možné odevzdat osobně v kanceláři školy, poštou nebo emailem na adresu kancelar@sposka.cz. Osobní schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 493 535 618.
V přiloženém souboru najdete kritéria přijímacího řízení ke všem nabízeným studijním oborů. Kritéria jsou dána podle dosud platných zákonů. Na základě změn MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 o změnách v přijímacím řízení v letošním roce se Soukromá střední škola podnikatelská rozhodla, že bude pro přijímací řízení dále používat centrální systém jednotných přijímacích zkoušek.  Upuštění od přijímacích zkoušek může být vyhlášeno nejdříve 2. března, a to jen v případě pokud škola obdrží méně přihlášek než plánovaný počet přijímacích žáků.  


V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce: 

  • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
  • ·Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.  

  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021 


Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Rozhodnutí o přijetí si můžete převzít během pracovní doby kanceláře. V této době bude s Vámi sepsána i smlouva o zabezpečení vzdělávání (smlouva o školném).

Prvních 6 přijatých zápisových lístků zaručuje školné zdarma na jedno pololetí školního roku.

V případě, že se rozhodnete nastoupit ke studiu, je nutné  odevzdat na naši školu do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení  (nyní 2. 7. 2021). Pokud lístek uchazeč neodevzdá, automaticky se počítá s tím, že na  školu nenastoupí a jeho místo je obsazeno. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno dle správního řádu poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení na adresu školy.

Nezapomeňte, že je nutné doložit nejdéle při zahájení vzdělávání na naší škole veškerá předepsaná vysvědčení.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo emailem kancelar@sposka.cz