Přijímací řízení

Do přijímacího řízení letos zasáhlo mimořádně opatření proti šíření koronaviru. Sledujte prosím blog - Ze života školy. Zde budou nejnovější informace týkající se koronaviru. Jednotné přijímací zkoušky (státní) doznají určitých změn. 


V přiloženém souboru najdete kritéria přijímacího řízení ke všem nabízeným studijním oborů.


Výsledky přijímacího řízení


Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do .......... Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí si můžete převzít během pracovní doby kanceláře. V této době bude s Vámi sepsána i smlouva o zabezpečení vzdělávání (smlouva o školném).

Prvních 6 přijatých zápisových lístků zaručuje školné zdarma na jedno pololetí školního roku.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno dle správního řádu poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení na adresu školy.

Nezapomeňte, že je nutné doložit nejdéle při zahájení vzdělávání na naší škole veškerá předepsaná vysvědčení.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel 493 535 618 nebo emailem sposka@centrum.cz