Maturitní témata

Právo

1. Téma

 • Právo, stát, právní řád (pojem, podstata, základní rysy právního řádu)
 • Právní normy, druhy právních norem

2. Téma

 • Publikace právních norem. Platnost, účinnost a působnost právních norem
 • Právní vztahy, osoby fyzické

3. Téma

 • Závazkové právo - změny a zánik závazků
 • Právo Evropské unie - obecně, orgány

4. Téma

 • Realizace a aplikace práva, náležitosti rozhodnutí
 • Systém práva, právo veřejné a soukromé

5. Téma

 • Ústavní právo (pojem, prameny)
 • Moc zákonodárná v Ústavě ČR

6. Téma

 • Ústava ČR
 • Moc výkonná v Ústavě ČR

7. Téma

 • Moc soudní a územní samospráva v Ústavě ČR
 • Listina základních práv a svobod.

8. Téma

 • Rodinné právo, předmět rodinného práva
 • Manželství, vznik manželství

9. Téma

 • Zákonné překážky manželství, práva a povinnosti manželů
 • Rodinný závod

10. Téma

 • Zánik manželství, rozvod
 • Rozvod manželství s nezletilými dětmi

11. Téma

 • Správní právo, obce a jejich působnost a hospodaření
 • Občané a orgány obce

12. Téma

 • Kraj, působnost kraje, orgány kraje a krajský úřad
 • Správní řízení, zahájení řízení, rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí

13. Téma

 • Trestní právo hmotné, trestný čin, jejich pachatelé, trestní odpovědnost
 • Tresty za trestné činy, ochranná opatření

14. Téma

 • Trestní právo procesní, základní zásady
 • Průběh trestního řízení

15. Téma

 • Nájem domu, bytu
 • Soudy, doručování písemností ve správním a soudním řízení

16. Téma

 • Občanské právo hmotné, systematika občanského zákoníku
 • Zásady občanského práva

17. Téma

 • Věcná práva - rozdělení
 • Vlastnické právo, nabytí vlastnictví

18. Téma

 • Vyživovací povinnosti, náhradní péče o dítě, práva a povinnosti rodičů a dětí
 • Dělení věcí

19. Téma

 • Dědické právo - instituty dědění
 • Právo duševního vlastnictví

20. Téma

 • Nekalá soutěž, bezdůvodné obohacení
 • Darování