Maturitní schéma

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná společnou (státní) a profilovou část maturitní zkoušky úspěšně. Forma a způsob hodnocení vychází z vyhlášky 177/2009 Sb.

Společná část

 •   1. povinná zkouška - český jazyk a literatura (didaktický test)
 •   2. povinná zkouška - možnost zvolit: cizí jazyk - anglický, německý, ruský (didaktický test) nebo matematiku (didaktický test)
 • společná část se hodnotí uspěl/neuspěl, kritéria pro hodnocení budou stanovena MŠMT do 31. 1. 

Profilová (školní) zkouška pro jednotlivá studijní zaměření

Zaměření Podnikový management :

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Ekonomika, Účetnictví       
 4. Marketing, Management
 5. Praktická zkouška - Podnikatelský záměr

Zaměření Management cestovního ruchu:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Management služeb CR, Marketing služeb CR
 4. Cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu
 5. Praktická zkouška - Zpracování zájezdu

Zaměření Právní management:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Právo
 4. Právo v podnikání, Řízení lidských zdrjů
 5. Praktická zkouška - Analýza korporace

Zaměření  Finanční management:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Bankovnictví a kapitálový trh
 4. Marketing, Management
 5. Praktická zkouška : Podnikatelský plán

Dále je možno zvolit další nepovinné předměty. Informace podá ředitelství školy.

Hodnocení zkoušek profilové části

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Kritéria budou stanoveny před začátkem konání první zkoušky.

Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nekonal(a)". Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle §19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo "nahrazeno".

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.