Maturitní schéma pro školní rok 2023/2024

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná společnou (státní) a profilovou část maturitní zkoušky úspěšně. Forma a způsob hodnocení vychází z vyhlášky 177/2009 Sb.

Společná část

 •   1. povinná zkouška - český jazyk a literatura (didaktický test)
 •   2. povinná zkouška - možnost zvolit: cizí jazyk - anglický, německý, ruský (didaktický test) nebo matematiku (didaktický test)
 • společná část se hodnotí uspěl/neuspěl, kritéria pro hodnocení budou stanovena MŠMT do 31. 1. 

Profilová (školní) zkouška pro jednotlivá studijní zaměření

Zaměření Firemní management :

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Ekonomika, Účetnictví       
 4. Marketing, Management
 5. Praktická zkouška - Podnikatelský záměr

Zaměření Management cestovního ruchu:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Management služeb CR, Marketing služeb CR
 4. Cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu
 5. Praktická zkouška - Zpracování zájezdu

Zaměření Právní management:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Právo
 4. Právo v podnikání, Řízení lidských zdrjů
 5. Praktická zkouška - Analýza korporace

Zaměření  Finanční management:

 1. Český jazyk (ústní zkouška, písemná práce)
 2. zvolený cizí jazyk ve společné části (ústní zkouška, písemná práce)
 3. Bankovnictví a kapitálový trh
 4. Marketing, Management
 5. Praktická zkouška : Podnikatelský plán

Dále je možno zvolit další nepovinné předměty. Informace podá ředitelství školy.

Hodnocení a kritéria zkoušek v  profilové části maturitní zkoušky

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Kritéria budou stanoveny před začátkem konání první zkoušky.

Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Žáci  s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek a využití asistenta podle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC.

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nekonal(a)". Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle §19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo "nahrazeno".

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

 1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 2. Pro písemnou práci ředitel stanoví nejméně 4 zadání, z nichž si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek či graf. 
 3. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky.


Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

 1. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoven maturitní seznam literárních děl. Zároveň jsou stanovena kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
 2. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
 3. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 4. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
 5. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. března příslušného školního roku vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

Písemná práce z cizího jazyka

 1. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov, písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žák má možnost použít překladový slovník.  Písemná práce má 2 části (krátká - min. 70 slov, dlouhá 130 slov)
 2. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, z nichž si žák po zahájení zkoušky jedno zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek či graf.
 3. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky.


Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 1. Pro ústní zkoušku ředitel školy stanoví 20  témat.
 2. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
 3. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Ústní zkouška z profilových předmětů (teoretická část) před zkušební maturitní komisí

 1. Pro ústní zkoušku ředitel školy stanoví 20 témat z každého zkušebního předmětů
 2. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru ke konkrétnímu tématu.
 3. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

 1. Maturitní práce je odevzdávána v elektronické podobě v pdf souboru.
 2. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce je dán volbou zaměření.
 3. Termín odevzdání maturitní práce je dán v organizaci daného školního roku.
 4. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru. za použití ICT.
 5. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Hodnocení celkového prospěchu z jednotlivých předmětů

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje aktivní přístup, samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo za pomoci menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby žák nedovede opravit ani s pomocí učitele.