Popis jednotlivých zaměření

Právní management

Absolvent je veden tak, aby:

 •   samostatně pracoval s příslušnými právními normami,
 •   aplikoval zákonné normy při své pracovní činnosti k praktickému použití,
 •   vypracoval příslušné administrativní podklady dle pracovní specializace se zaměřením na pracovně-právní činnost,
 •   byl schopen při založení a správě společnosti samostatně plnit administrativní požadavky,
 •   dovedl využívat teoretické vědomosti při řízení pracovního kolektivu,
 •   samostatně jednal při styku se státní správou, samosprávou a klienty,
 •   vyhodnocoval a aplikoval nové poznatky uváděné do praxe v rámci integračních procesů evropského společenství.

Firemní management

Absolvent školy je veden tak, že:

 •   v praxi může vykonávat činnosti spojené s řízením firem,
 •   provádí efektivní marketingové strategické plánování a zvládá jeho praktickou aplikaci,

Management cestovního ruchu

Absolvent je veden tak, že:

 •   chápe význam umění pro člověka,
 •   organizuje, zabezpečuje a poskytuje jednotlivé služby cestovního ruchu,
 •   připravuje podklady pro tvorbu produktů cestovního ruchu, sestavuje nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu,
 •   připravuje a provádí vyhodnocení průvodcovské služby pro různé skupiny návštěvníků,
 •   chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, spolupracovníků i klientů,
 •   chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku,
 •   dodržuje stanovené normy a předpisy,
 •   zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady.

Finanční management

Absolvent je veden tak, aby:

 •   doplňoval a rozvíjel odborné vzdělání s ohledem na změny v ekonomické praxi,
 •   byl adaptabilní vzhledem k měnícím se požadavkům trhu práce,
 •   jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný,
 •   dokázal posoudit věrohodnost informací, vytvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat,
 •   chápal význam životního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany,
 •   správně odhadoval své možnosti a schopnosti, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí,
 •   si stanovil cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek,
 •   cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského života, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování,
 •   dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
 •   uznával tradice a hodnoty svého národa a chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu.