GDPR - Ochrana osobních dat

Pověřencem pro ochranu osobních dat v rámci Soukromé střední škola podnikatelské - ALTMAN, s.r.o. ke dni 25. 5. 2018 je Mgr. Ladislav Spousta.

Tel. 493 535 618, email  ladislav.spousta@sposka.cz nebo přímo poverenecgdpr.sposka@centrum.cz

Obecné informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Ochrana osobních údajů je věcí každého a každý na ni má právo!

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů; přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona; poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů; připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo. Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, informace o Vašich zálibách a zvyklostech, informace o Vašich majetkových poměrech, jaký je Váš životní styl, jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.

Citlivé údaje

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o: národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě, jedinečných biologických rysech (tzv. biometrické údaje -otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky). Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.

Chraňte své soukromí i na internetu!

Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje. Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte ani kamarádům. Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte. Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou. Při používání webové kamery buďte opatrní. Pamatujte - co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.

Mobilní telefony ve škole

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupcežáků a žáky

1 Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2 Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků. Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona, školní matrika, doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, třídní kniha, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, podklady žáků pro vyšetření v PPP, hlášení trestných činů, neomluvená absence, údaje o zdravotní způsobilosti žáka.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu, seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech, seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte), fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole, zveřejnění výrobků, výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách. 3 Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

3 Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4 Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu, nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole, osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku, shromažďování pouze nezbytných osobních údajů, již nepotřebné údaje skartovat, zachovávat mlčenlivost o údajích, neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces, školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole, je stanoven účel a způsob provozování kamerového systému, ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

5 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako "orgán veřejné moci" rozhoduje o právech a povinnostech žáků = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů. Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách školy.