Maturitní témata

Ekonomika, účetnictví

1. Téma

 • Právní úprava účetnictví
 • Ekonomika, ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené ekonomice

2. Téma

 • Účetní dokumentace
 • Daně nepřímé - základní charakteristiky

3. Téma

 • Inventarizace majetku a závazků, zvláštní případy účtování zásob
 • Hospodářský proces a jeho fáze, výrobní faktory, ekonomický koloběh

4. Téma

 • Dlouhodobý majetek - charakteristika, členění, oceňování, pořizování a technické zhodnocení
 • Trh a tržní mechanismus

5. Téma

 • Odpisy a vyřazování dlouhodobého majetku
 • Měnová soustava, vznik a vývoj peněz, zboží a jeho vlastnosti

6. Téma

 • Zásoby - rozdělení, oceňování, evidence a účtování v účetnictví a daňové evidenci, Hospodářský cyklus, ekonomická stabilita státu - makroekonomické ukazatele a hospodářská politika
 • Hospodářský cyklus, ekonomická stabilita státu - makroekonomické ukazatele a hospodářská politika

7. Téma

 • Krátkodobý finanční majetek - pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry
 • Podnik - základní článek tržní ekonomiky, právní a organizační formy

8. Téma

 • Cenné papíry, účtování o směnkách
 • Živnostenské podnikání

9. Téma

 • Zúčtování se zaměstnanci a společníky
 • Investiční činnost podniku - zabezpečování dlouhodobým hmotným majetkem

10. Téma

 • Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku, opravné položky k pohledávkám, provozní zálohy, závazky v cizí měně a kursové rozdíly

 • Zásobování a logistika

11. Téma

 • Zúčtování daní a dotací
 • Personální činnost podniku

12. Téma

 • Účtování daně z přidané hodnoty - sazby, výpočet daňové povinnosti, daňové doklady, evidence DPH
 • Financování podniku, finanční analýza - zdroje financování, sestavování cash flow, rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita

13. Téma

 • Časové rozlišení nákladů a výdajů, výnosů a příjmů

 • Organizace výrobního procesu - druhy výroby, členění výrobního procesu z hlediska věcného, časového a prostorového, odpadové hospodářství, kontrola jakosti

14. Téma

 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Daňová soustava - podstata a význam, základní pojmy, příklady daní

15. Téma

 • Náklady a výnosy - charakteristika a účtování, členění nákladů dle různých hledisek, náklady daňově neuznatelné
 • Daně přímé - základní charakteristiky jednotlivých daní

16. Téma

 • Hospodářský výsledek - struktura, transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti

 • Finanční trhy

17. Téma

 • Účetní uzávěrka a závěrka - druhy a rozsah, etapy, uzávěrka účtů v hlavní knize, obsah a struktura účet. výkazů

 • Systém bankovnictví v ČR

18. Téma

 • Daňová evidence příjmů a výdajů - podnikání fyzických osob, účetní knihy, výpočet základu daně, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím
 • Finanční gramotnost, rozpočet domácnosti, pojišťovnictví

19. Téma

 • Rozpočty a kalkulace, vnitropodnikové účetnictví, kalkulační členění nákladů

 • Transformace ekonomiky ČR po r. 1990, makroekonomické ukazatele inflace a nezaměstnanost

20. Téma

 • Aktiva, pasiva a výsledkové účty v účtové osnově, syntetická a analytická evidence v účetnictví a v daňové evidenci
 • Evropská unie a další mezinárodní organizace