Ohlédnutí za 1. pololetím

11.03.2021

Školní rok 2020/2021 jsme začali tradičně, ale během 6 týdnů se vše změnilo a opět jsme začali učit na dálku, tentokrát povinně. Měli jsme už nějaké zkušenosti z jara a na ty jsme navázali, ve většině jsme se zdokonalili. V tomto nestandartním pololetí jsme se mimo jiné zaměřili na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, za práci s časem, plnění svých povinností. Právě tyto dovednosti byly předpokladem k úspěšnému zvládnutí distanční výuky. Hodnocení žáků vycházelo ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale také jsme přihlíželi i k dalším skutečnostem ovlivňující výsledky vzdělávání, kterých žák v tomto pololetí dosáhl, např. účast a aktivita na synchronní i asynchronní distanční výuce, osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí Google s učiteli i spolužáky, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, ve kterých přebírá odpovědnost za svou práci, to jak si žák osvojil digitální kompetence, jak podporuje při distanční výuce spolužáky, jak si pamatuje nabyté znalosti z prezenční výuky a jak je dokáže používat. Toto všechno jsme zohlednili při hodnocení žáků. Zkouškové období proběhlo stejně jako vše online. 

Žákům a rodičům bych chtěla poděkovat za pomoc s distanční výukou, za výbornou spolupráci, ochotu, vstřícnost a náměty.

Také bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší školy za jejich náročnou práci a obzvlášť náročnou v době distanční výuky. Během několika měsíců se museli i oni přeorientovat na jiný způsob výuky, přejít na nové technologie, komunikaci s žáky, kolegy, rodiči atd. Tímto jim patří můj dík.

Renata Motyčková